FREE SHIPPING (THE NETHERLANDS ABOVE 60,00 | EUROPE ABOVE 125,00 | OTHER ABOVE 200,00)

Terms

Artikel 1. Algemeen
1.1 Onder Sneakerdisplay.com wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Sneakerdisplay.com (KvK nummer 66953146)

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Sneakerdisplay.com voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Sneakerdisplay.com erkend.

1.4 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.5 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Sneakerdisplay.com.

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Sneakerdisplay.com eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Sneakerdisplay.com of een door Sneakerdisplay.com verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Sneakerdisplay.com en klant hieraan gebonden.

2.4 Aanbiedingen van Sneakerdisplay.com gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5 Sneakerdisplay.com kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief 21% omzetbelasting (BTW).

3.2 Indien met de klant een bepaalde prijs is overeengekomen, is Sneakerdisplay.com niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

3.3 Indien deze prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de klant de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

3.4 Indien deze prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt.

Artikel 4. Aflevering
4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Sneakerdisplay.com verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Sneakerdisplay.com bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2 De klant dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de klant gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3 Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant.

4.4 Aan de leveringsplicht van Sneakerdisplay.com zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Sneakerdisplay.com geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de klant, tenzij de klant op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd
5.1 Een door Sneakerdisplay.com opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Sneakerdisplay.com zijn, waarna Sneakerdisplay.com zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2 Bij niet tijdige levering dient de klant Sneakerdisplay.com schriftelijk in gebreke te stellen en aan Sneakerdisplay.com een redelijke termijn te stellen waarin Sneakerdisplay.com haar verplichtingen alsnog kan nakomen.

Artikel 6. Ontbinding
6.1 Onverminderd de rechten van Sneakerdisplay.com op basis van de wet is Sneakerdisplay.com gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de klant indien na het sluiten van de overeenkomst aan Sneakerdisplay.com omstandigheden ter kennis komen die Sneakerdisplay.com goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Sneakerdisplay.com bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de klant, een eigen aanvraag tot faillissement door de klant, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de klant of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Sneakerdisplay.com zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Sneakerdisplay.com bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 De klant heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Sneakerdisplay.com, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Speciale bestellingen zijn uitgesloten van dit retourrecht. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Sneakerdisplay.com heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken en door het aanvragen van een retourformulier bij Sneakerdisplay.com. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Sneakerdisplay.com na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de klant kosteloos wordt terugbetaald.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Sneakerdisplay.com geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Sneakerdisplay.com en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sneakerdisplay.com de verbintenis had moeten nakomen

7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Sneakerdisplay.com niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4 Indien Sneakerdisplay.com bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie
8.1 Sneakerdisplay.com biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de klant voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2 Sneakerdisplay.com is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3 De klant dient de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Sneakerdisplay.com) Sneakerdisplay.com hierover schriftelijk in te lichten binnen drie werkdagen na aflevering van de zaken. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijhorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming, bezwaring, doorverkoop en/of beschadiging doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de klant door Sneakerdisplay.com gegrond worden bevonden, zal Sneakerdisplay.com naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Sneakerdisplay.com en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Sneakerdisplay.com ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Sneakerdisplay.com gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Sneakerdisplay.com voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens Sneakerdisplay.com in gebreke is; B) de klant de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Sneakerdisplay.com en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9. Betaling
9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling netto contant plaats te vinden op de plaats van aflevering van de producten.

9.2 Indien betaling niet contant plaatsvindt, dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder het recht op verrekening of aftrek van enige korting, op een door Sneakerdisplay.com aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

9.3 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

9.4 In geval van faillissement of surseance van betaling van de klant of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Sneakerdisplay.com en de verplichtingen van de klant jegens Sneakerdisplay.com onmiddellijk opeisbaar.

9.5 Indien Sneakerdisplay.com haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de klant een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

9.6 Indien Sneakerdisplay.com kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van alle door Sneakerdisplay.com aan de klant verkochte en geleverde zaken blijft bij Sneakerdisplay.com zolang de klant de vorderingen van Sneakerdisplay.com uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van Sneakerdisplay.com wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2 De door Sneakerdisplay.com geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 De klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Sneakerdisplay.com of een door Sneakerdisplay.com aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Sneakerdisplay.com haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Sneakerdisplay.com zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6 De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Sneakerdisplay.com.

Artikel 11. Privacy
11.1 Sneakerdisplay.com respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Sneakerdisplay.com niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Sneakerdisplay.com kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Sneakerdisplay.com (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Sneakerdisplay.com. De klant geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Sneakerdisplay.com is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Sneakerdisplay.com, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Sneakerdisplay.com is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3 Sneakerdisplay.com verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Sneakerdisplay.com geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Sneakerdisplay.com geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Sneakerdisplay.com en/of haar leveranciers.

12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Sneakerdisplay.com is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Returns

14.1 (NL) Veel van onze producten zijn custom made, deze kunnen wij helaas niet terug nemen.

14.1 (EN) A lot of our products are custom made, we can’t take those items back.

Artikel 15. WE are NOT responsible.

Artikel 15.1(NL) We zijn niet verantwoordelijk voor het beschadigen/verkleuren van jouw schoenen door gebruik van onze displays.

Artikel 15.1(EN) We are not responsible for damaging / discolour of your shoes.

Artikel 15.2  (NL) We zijn niet verantwoordelijk voor eventueel lichamelijk letsel bij het gebruik van onze displays.

artikel 15.2  (EN) We are not responsible for any physically injury in use of our products.

Artikel 16.    TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

  Artikel 16.1 We handelen uitsluitend met het Nederlandse recht van toepassing.

                       We act exclusively with the Dutch law of application.

Artikel 16.2  (NL)Alle geschillen, geen enkele uitgezonderd, kunnen alleen onderwerpen aan het oordeel van de rechtbank gevestigd in Nederland.

                       (EN) All disputes, none excepted, can only be submitted to the judgment of the court established in the Netherlands.